ก้าวต่อไป..ไม่หยุดยั้ง

WHO WE ARE

สร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์คุณภาพให้มีความปลอดภัย คือความห่วงใยที่เราอยากส่งไปให้ถึงมือผู้บริโภคทุกคน

บริษัท พี.พี.แพคเกจจิ้ง จำกัด ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2526 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท จนกระทั่งในปัจจุบันขยายสถานประกอบการ และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 80,000,000 บาท เราเป็นผู้นำในการผลิตบรรจุภัณฑ์โฟมสำหรับใส่อาหารเช่นกล่อง ถาด จานและชาม รวมทั้งบริการด้านบรรจุภัณฑ์ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าเพื่องานอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากกว่า 2 ทศวรรษ

เรามีการค้นคว้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตบรรจุภัณฑ์จากวัตถุดิบชนิดอื่นควบคู่กับมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาทิ PP, และ PET เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้พัฒนาศักยภาพการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยได้รับการรองรับมาตรฐานต่างๆ ได้แก่มาตรฐาน BRCGS มาตรฐาน HACCP & GHPs และมาตรฐาน ISO 9001

ในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม เราให้ความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการไม่ใช้สารซีเอฟซีในกระบวนการผลิต การนำพลาสติกที่ใช้แล้วมาหมุนเวียนกลับมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อื่น เช่น กล่องดินสอ และไม้บรรทัด และล่าสุดเราได้พัฒนาความสามารถในการผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Product) จากวัสดุธรรมชาติ 100% เช่น PLA ซึ่งเป็นอีกมาตราการหนึ่งในการช่วยลดขยะและรักษาโลกของเราได้อย่างยั่งยืน.

VISION

บริษัท พี.พี. แพคเกจจิ้ง จำกัด เป็นผู้นำด้านการออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก ที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งองค์กร พนักงาน คู่ค้า และผู้ถือหุ้น

MISSION

ผู้ผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยสำหรับบรรจุอาหาร

ผลิตสินค้าที่มีมาตรฐาน ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

จัดระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานทุกขั้นตอนของกระบวนการ

พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

สร้างองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

มีจรรยาบรรณในการทำงานและใส่ใจสิ่งแวดล้อม

1. องค์กรใส่ใจสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค
3. พัฒนาสินค้าที่มีนวัตกรรมให้บริการที่คลอบคลุม ตอบสนองความพึงพอใจและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า
4. พัฒนาระบบและศักยภาพ ทางด้านบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องทุกขั้นตอน
5. เพิ่มศักยภาพและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ ปฎิบัติงานรองรับการเติบโตขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นั่นคือหัวใจที่จะส่งมอบความห่วงใยที่ดีให้ถึงมือลูกค้าเราทุกคน

CERTIFICATIONS

มาตรฐาน BRCGS

มาตรฐาน HACCP & GHPs

มาตรฐาน ISO 9001

TEST REPORTS

ผลตรวจวิเคราะห์ทางเคมี

ผลตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา

บริษัท พี.พี.แพคเกจจิ้ง จำกัด 50/6 หมู่ 12 ถนนพุทธมลฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

copyright P.P.Packaging Co., Ltd. @2010